... ถ้าจะกะเวลาว่าพระองค์ตีค่ายโพธิ์สามต้นจนลงมาตั้งอยู่ที่เมืองธนบุรี เราจะกะเวลายาวนานสักเท่าใด ? จะเป็นเวลาร่วมเดือนหรือไม่ ? ในปัจจุบันมีการกำหนดวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินว่าตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2311 กล่าวคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกู้กรุงศรีอยุธยาได้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2310 การมีผู้กำหนดวันปราบดาภิเษกว่าตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2311 คือระยะห่างกันกว่า 14 เดือน เช่นนี้ฟังดูชอบกล คือถ้าจะห่างกันเพียงเดือนเศษๆ ก็พอฟังได้ แต่เหตุใดจึงไปกำหนดวันปราบดาภิเษกให้ล่าช้าถึง 14 เดือนก็ยังมองไม่เห็นหลักฐาน ว่ากันว่า หลักฐานวันปราบดาภิเษก อยู่ในโคลงยอพระเกียรติฯ นายสวนมหาดเล็กแต่ง ก็ยังมองไม่เห็นว่าอยู่ในโคลงบทที่เท่าใด พิจารณาหนังสือนายทองอยู่ พุฒพัฒน์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรี, ณัฐพร บุนนาค, 2545 : 3 ) ตีพิมพ์แจกพร้อมทั้งผลการคำนวณจากจันทรคติมาเป็นสุริยคติโดยพระยาบริรักษ์เวชชการ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ก็พอจะมองเห็นได้ว่าเหตุใดจึงมีการคำนวณขึ้นเช่นนั้น คือคำนวณจากวันเสียกรุงและวันยึดเมืองจันทบุรีว่าเป็นปีกุน และวันกูเอกราชว่าเป็นปีชวด (ผู้ให้วันจันทรคติเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณฯ)

หมายเหตุ จากการศึกษาเอกสารพบว่า มีการอ้างถึงที่มาของการคำนวณของพระยาบริรักษ์เวชชการ 1 เล่มคือ หนังสือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของประยูร พิศนาคะ ตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2527 หน้า 379

เมื่อเหตุการณ์ปีกุนเป็น พ.ศ.2310 เหตุการณ์ปีชวดก็ต้องเป็น พ.ศ.2311 อันที่จริงวันเสียกรุง วันตีเมืองจันทบุรี วันตีค่ายโพธิ์สามต้น เป็นเหตุการณ์ปีชวดในเดือน 5 เดือน 7 และเดือน 12 ด้วยกันทั้งสามเหตุการณ์ ถ้าจุลศักราช 1130 ปีชวดตรงกับ พ.ศ.2311 เหตุการณ์เสียกรุง ตีเมืองจันทบุรี วันกู้กรุงศรีอยุธยา และวันปราบดาภิเษกก็น่าจะเป็นปี พ.ศ.2311 ด้วยกันทั้ง 4 เหตุการณ์ คือวันปราบดาภิเษก ถ้าเป็นในปีชวดด้วยกัน ก็ควรจะห่างวันกอบกู้กรุงศรีอยุธยาเพียงเดือนเศษๆ เท่านั้น ไม่ใช่ 14 เดือน ”

การประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (2543 : 17-18 ) กล่าวว่า “ ...พระราชพิธีคงจะเป็นไปอย่างย่นย่อ แต่พิธีกรรมอย่างย่อนั้นก็ได้รวมเอาหัวใจสำคัญของพิธีไว้บริบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ได้ประทับบนพระแท่นภัทรบิฐ รับราชสมบัติที่พระมหาราชครูพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายโดยถูกต้องตามตำราบรมราชาภิเษกทุกประการ ประกาศพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระบรมกษัตริยาธิราชเจ้าของสยาม ทรงพระนามว่า “ พระศรีสรรเพชร สมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราช รามาธิบดี บรมจักรพรรดิศร บวรราชาบดินทร์ หริหรินทร์ธาดาธิบดี ศรีสุวิบูลย์ คุณรุจิตร ฤทธิราเมศวร บรมธรรมิกราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพ ตรีภูวนาธิเบศร์ โลกเชษฏวิสุทธิ์ มกุฏประเทศคตา มหาพุทธังกูร บรมนาถบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกนพรัฐ ราชธานีบุรีรมย์อุดมพระราชนิเวศมหาสถาน ” หรือ “ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 ” แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า “ พระเจ้าตากสิน ” อย่างไรก็ตามทางราชการได้กำหนดให้ วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช