ฉบับพันจันทนุมาศมีข้อความที่บอกว่าลงมารับพระนายกองและมองย่าขึ้นไปเมืองพิมายดังนี้ “ ..กรมหมื่นเทพพิพิธให้มาชวนสุกี้พระนายกองของพม่ากับมองย่าปลัดเมืองให้เข้ากับพวกด้วย พระนายกองจึงคิดอ่าน ให้พระยาธิเบศร์บริรักษ์ผู้เป็นที่เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช ออกมาถวายบังคมสวามิภักดิ์ยอมเป็นข้ารับใช้กรมหมื่นเทพพิพิธ …”

ฉบับพันจันทนุมาศนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงชำระเองเมื่อ พ.ศ.2338 ฉะนั้นจึงเชื่อได้ว่าไม่ผิด

การที่กรมหมื่นเทพพิพิธหันไปเล่นด้วยกับพม่า ย่อมทำให้คนไทยทั้งปวงเสียความรู้สึกเป็นอันมาก ดังนั้นการที่สุกี้และมองย่าหนีจากค่ายโพธิ์สามต้นไปเข้าร่วมกับกรมหมื่นเทพพิพิธนั้นย่อมไม่เป็นความลับ ความทราบถึงเจ้าตาก ดังนั้นหลังจากที่เจ้าตากยกทัพไปปราบเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) และเจ้าพระยาพิษณุโลกยิงปืนต้องหน้าแข้งของเจ้าตากบาดเจ็บ เจ้าตากจำต้องล่าทัพลงมายังกรุงธนบุรีตามเดิม พอรักษาบาดแผลที่หน้าแข้งหายแล้ว และทรงได้ข่าวสุกี้กับมองย่าไปร่วมการใหญ่กับกรมหมื่นเทพพิพิธ จึงยกทัพไปปราบ มีการรบใหญ่ที่ด่านขุนทด และด่านจอหอ ผลปรากฏว่าทัพเจ้าตากประสบชัยชนะ

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าจับมองย่าได้ เข้าใจว่าสุกี้ก็คงถูกจับได้ด้วย และเมื่อเจ้าตากให้ประหารชีวิตมองย่าเสีย ก็เข้าใจว่าสุกี้คงถูกประหารชีวิตด้วย (สังข์ พัธโนทัย, ม.ป.ป. : 200-205)

เมื่อเจ้าตากตีค่ายโพธิ์สามต้นได้ ก็ได้กรุงศรีอยุธยาคืนมาเป็นของไทย เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ..2310 หมายความว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้ ภายในเวลา 7 เดือน นับว่าเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

เมื่อเจ้าตากมีชัยชนะพม่าแล้ว ได้ ตั้งกองทัพอยู่ที่ค่ายโพธิ์สามต้น ขณะนั้นมีผู้คนและทรัพย์สมบัติซึ่งสุกี้ยังไม่ได้ส่งไปเมืองพม่าเอารวบรวมรักษาไว้ในค่ายแม่ทัพ อีกทั้งมีพวกข้าราชการที่พม่าจับเอาไปไว้หลายคนคือ พระยาธิเบศร์บดี (น่าจะเป็นคนเดียวกับพระยาธิเบศร์บริรักษ์) จางวาง มหาดเล็กเป็นต้น ต่างพากันเฝ้าถวายบังคมเจ้าตาก ทูลให้ทราบถึงที่พระเจ้าเอกทัศน์สวรรคต สุกี้ให้ฝังพระบรมศพไว้ในกรุงฯ ที่โคกพระเมรุ ( ภารดี มหาขันธ์ , 2526 : 19 ; ชูสิริ จามรมาน , 2527 : 94 ) และทูลว่ายังมีเจ้านายซึ่งพม่าจับได้ต้องกักขังอยู่ในค่ายนั้นหลายพระองค์ ที่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าบรมโกศ คือ เจ้าฟ้าสุริยาพระองค์หนึ่ง เจ้าฟ้าพินทวดีพระองค์หนึ่ง เจ้าฟ้าจันทวดีพระองค์หนึ่ง พระองค์เจ้าฟักทองพระองค์หนึ่ง รวม 4 พระองค์