โพธิ์สามต้นที่ธนบุรี เป็นชื่อซอยที่แยกจากถนนอิสระภาพ ในซอยนี้ยังมีตลาดชื่อโพธิ์สามต้น ในบริเวณตลาดมีโพธิ์ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและมีศาลเจ้าอยู่ด้วย ซอยและตลาดโพธิ์สามต้นนี้อยู่ในแขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ ธนบุรี ชื่อโพธิ์สามต้นที่ธนบุรีสันนิษฐานได้หลายกรณี เช่น เมื่อก่อนอาจมีต้นโพธิ์อยู่สามต้น ตายไปสองต้น แต่ชาวบ้านคงชื่อนี้เอาไว้ หรือตั้งชื่อโพธิ์สามต้นเพื่อเป็นเกียรติและประวัติที่พระเจ้าตากสินได้เข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้น ที่อยุธยาจนได้รับชัยชนะเด็ดขาดเช่นเดียวกับบ้านพรานนกหรือถนนลาดหญ้า ( การรบที่ทุ่งลาดหญ้าในสงครามเก้าทัพที่ จังหวัดกาญจนบุรี )

โพธิ์สามต้นที่อยุธยา เป็นชื่อค่ายทหารพม่าสร้างไว้สมัยเนเมียวสีหบดีแม่ทัพเมื่อคราวมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2309 ต้นโพธิ์สามต้นนั้นมีอยู่ที่วัดโพธิ์หอม พ.อ.ประยูร มณฑลพันธุ์ เคยบวชที่วัดนี้บอกว่า โพธิ์ตายไปหนึ่งต้นเมื่อ 60 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเหลืออยู่สองต้นหน้าวัดโพธิ์หอม ส่วนค่ายโพธิ์สามต้นพม่าได้ตั้งค่ายในพื้นที่ห่างจากวัดโพธิ์หอม หรือห่างจากต้นโพธิ์ทั้งสาม ไปทางตะวันตก ตามลำน้ำลพบุรีเก่าประมาณ 800 เมตร และเรียกชื่อค่ายนี้ว่า “ ค่ายโพธิ์สามต้น ” เพราะอยู่ใน เขตตำบลโพธิ์สามต้น มิใช่ว่าต้นโพธิ์อยู่ในค่ายหรือริมค่ายสามต้นจึงจัดตั้งชื่อตาม จำนวนต้นโพธิ์ ค่ายโพธิ์สามต้นนี้อยู่ในเขตตำบลโพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ( รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ , พลโท , 2537 : 27-32)