หมายเหตุ คุณพลับมีโอรสธิดา 3 องค์ ธิดาองค์ใหญ่ชื่อหม่อมเจ้าสารภี หม่อมเจ้าสารภีนี้ เป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาก สมเด็จเจ้าฟ้า พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธสินีนาฏฯ ทรงเรียกว่า “ป้าภี” พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง จึงพลอยตรัสเรียกว่า “ป้าภี” ตามไปด้วย ในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” ทรงเอ่ยถึง “ป้าภี” หลายครั้ง

คุณหญิงจั่น เป็นพระนมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณหญิงจีบ คุณหญิงหรุ่น คุณชายชุบ คุณชายฉาย
คุณหญิงขาว เป็นพระนมของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ พระราชอนุชาพระองค์กลางร่วมพระราชชนนี ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

3.2 วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าทัศพงศ์ มี 1 สายคือ “พงษ์สิน” ซึ่งคุณชายราช (พระนรินทร) พระโอรสเจ้าฟ้าชายทัศพงศ์เป็นต้นสาย

4. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงโกมล ไม่ทราบพระนามพระมารดา
5. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงบุปผา ไม่ทราบพระนามพระมารดา
6. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิงหรา ไม่ทราบพระนามพระมารดา
7. สมเด็จเจ้าฟ้าชายศิลา ไม่ทราบพระนามพระมารดา ต้นสกุล ศิลานนท์

7.1 พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าชายศิลามี 4 พระองค์ ได้แก่ คุณหญิงทับ เป็นพระชายากรมพระอิศเรศต้นราชสกุล สุริยกุล คุณหญิงพลับ เป็นพระชายากรมหมื่นกษัตริย์ศรีสักดิเดช ต้นราชสกุล อิศรเสนา คุณหญิงหนู คุณชายอิ่ม เป็นหลวงราชนรารักษ์ ต้นสกุล ศิลานนท์
7.2 วงศ์สมเด็จเจ้าฟ้าชายศิลา มีสกุลสืบสายตรงจากพระโอรส คือ คุณชายอิ่ม ซึ่งเป็นหลวงราชนรารักษ์ คือ วงศ์ “ศิลานนท์”
8. สมเด็จเจ้าฟ้าชายเล็ก ไม่ทราบพระนามพระมารดา
9. สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศไภย โอรสในกรมหลวงบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ ถูกสำเร็จโทษเมื่อ พ.ศ.2328 ฐานเป็นชู้กับเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
9.1 พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศไภย มี 13 พระองค์ ได้แก่
คุณชายดั่น เป็นหลวงมงคลรัตน์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณหญิงน้อย เป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (และมีพระราชโอรสก่อนเสวยราชย์ 2 พระองค์ คือ พระองค์เจ้าชายนพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ และพระองค์เจ้าชายสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิศณุนาถนิภาธร)