พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช + สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินี
|- เจ้าฟ้าหญิง
|- เจ้าฟ้าชาย
|- เจ้าจอมมารดาฉิมใหญ่        3       ----  เจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ (เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต หรือ เจ้าฟ้าเหม็น)
(ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
|- พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
|- เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (แจ่ม)
|- เจ้าฟ้าหญิง
|- กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ (จุ้ย)
|- เจ้าฟ้าหญิง
|- สมเด็จเจ้าฟ้าประไพวดี (เอี้ยง) กรมหลวงเทพยวดี

(สาระน่ารู้กรุงธนบุรี , 2543 : 137)

6. พระราชชายา ได้แก่ เจ้านายพระราชวงศ์ครั้งกรุงศรีอยุธยา มาเป็นพระราชชายาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 พระองค์ คือ
6.1 พระองค์เจ้าหญิงสุริยา
6.2 เจ้าฟ้าหญิงจันทวดี
6.3 เจ้าฟ้าหญิงพินทวดี
6.4 พระองค์เจ้าหญิงฟักทอง
ทั้งสี่พระองค์เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
6.5 พระองค์หญิงทับทิม พระราชธิดาในสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ
6.6 พระองค์เจ้าหญิงมิตร พระธิดาในกรมพระราชวังบวร มหาเสนาพิทักษ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)
6.7 พระองค์เจ้าหญิงประทุม เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
6.8 หม่อมเจ้าหญิงบุบผา (หรือบุปผา) พระธิดาในกรมหมื่นจิตรสุนทร หลานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
6.9 หม่อมเจ้าหญิงอุบล พระธิดาในกรมหมื่นเทพพิพิธ หลานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
6.10 หม่อมเจ้าหญิงมณี พระธิดาในกรมหมื่นเสพภักดี หลานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
6.11 หม่อมเจ้าหญิงฉิม พระธิดาในเจ้าฟ้าจีด (หรือจิตร)
6.12 หม่อมเจ้าหญิงกระจาด พระธิดาในกรมหมื่นจิตรสุนาม หลานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ