สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระอัครมเหสี 1.
กรมหลวงบาทบริจา (สอน)
------|-- สมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ ( จุ้ย )
                                                        |_ สมเด็จเจ้าฟ้าชายน้อย

|- เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ( หนู )
|- ทูลกระหม่อมหญิงใหญ่ (ชุ่ม หรือนวล)
|- เจ้าจอมมารดาฉิม 2.
กรมหลวงบริจาภักดีศรีสุดารักษ์  -----|- สมเด็จฯ เจ้าฟ้าชายทัศพงศ์ ( พระพงษ์นรินทร์ )
| (ทูลกระหม่อมหญิงกลาง)                          |- สมเด็จฯ เจ้าฟ้าชายทัศไภย ( พระอินทร์อภัย )
|                                                                 |- สมเด็จฯ เจ้าฟ้าชายนเรนทรราชกุมาร ( พระนเรนทรราชา )
|                                                                 |- สมเด็จฯ เจ้าฟ้าหญิงปัญจปาปี
|
|- เจ้าจอมปราง ยกให้เจ้าพัฒน์อุปราช เมืองนครศรีธรรมราช ---> น้อย ( เจ้าพระยานครฯ )
|_ เจ้าจอมยวน ( จวน ) เป็นธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเช่นกัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกให้
    เจ้านครราชสีมา ( ปิ่น ) ----> ทองอินทร์ ( เจ้าพระยานครราชสีมา )

( เสทื้อน ศุภโรภณ , 2527 : 102 ; จุลลดา ภักดีภูมินทร์, 2545 : 111 )