สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงรับราชการกำกับกรมมหาดไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นต้นราชสกุล อิศรางกูร ณ อยุธยา (เล็ก พงษ์สมัครไทย. “ สายสัมพันธ์ราชสกุลพระเจ้าตากกับราชวงศ์จักรี ,” ศิลปวัฒนธรรม. 23(6) : เมษายน 2545 : 63, 65)
พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงปัญจปาปี ซึ่งเป็นพระชายาในเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (พระโอรสในสมเด็จพระพี่นางพระองค์น้อย ในรัชกาลที่ 1) ต้นราชสกุล อิศรางกูร มี 5 พระองค์ ได้แก่
1. หม่อมเจ้าชายใหญ่ อิศรางกูร
2. หม่อมเจ้าชายกลาง อิศรางกูร
3. หม่อมเจ้าหญิงศรีฟ้า อิศรางกูร
4. หม่อมเจ้าชายสุนทรา อิศรางกูร
5. หม่อมเจ้าหญิงรสสุคนธ์ อิศรางกูร

2. ชั้นพระองค์เจ้า มี 16 พระองค์ มีพระนามตามลำดับพระชันษาดังนี้
1. พระองค์เจ้าชายอัมพวัน โอรสใน เจ้าจอมมารดาทิม พระองค์เจ้าอัมพวัน เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กับหม่อมทิม ซึ่งเป็นธิดาคนที่ 3 ของท้าวทรงกันดาร (ทองมอญ) ซึ่งควบคุมดูแลรักษากุญแจพระราชวังที่กรุงธนบุรีสันนิษฐานว่าท้าวทรงกันดารเป็นหม่อมห้ามของหม่อมเจ้า (พระโอรสของพระองค์เจ้าหรือเจ้าฟ้าในพระราชวงศ์อยุธยา) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท่าสิบเบี้ย อยุธยา อันเป็นถิ่นของมอญอพยพ ) หม่อมทิมมีพระองค์เจ้าพระองค์เดียว คือ พระองค์เจ้า (ชาย) อัมพวัน
พระองค์เจ้าชายอัมพวันนี้ เป็นพระราชโอรสอันดับที่ 3 ในจำนวน 30 องค์ในสมเด็จพระเจ้า
ตากสินฯ ซึ่งต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จะเรียกว่า 'คุณวัน'
คุณวัน นี้มีบุตรชายหัวปีเพียงคนเดียวชื่อ ‘ คุณชายร้าย ' จากนั้นเป็นธิดาอีก 6 ท่าน (จุลลดา ภักดีภูมินทร์, “ พระราชวงศ์กรุงธนบุรี ” สกุลไทย 48(2493) : 30 กรกฎาคม 2545 : 86)
1.1 พระโอรสและพระธิดาในพระองค์เจ้าชายอัมพวัน มี 7 องค์ ได้แก่
คุณชายร้าย มีธิดาคือ คุณกลิ่น เป็นพระพี่เลี้ยงสมเด็จกรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
คุณหญิงแสง เป็นพระชายาในกรมพระพิทักษ์เทเวศร ต้นราชสกุล กุญชร
คุณหญิงสงวน
คุณหญิงถมยา เป็นหม่อมห้ามในกรมพระพิทักษ์เทเวศร
คุณหญิงพึ่ง เป็นหม่อมห้ามในกรมขุนราชสีหวิกรม ต้นราชสกุล ชุมสาย
คุณหญิงพรหม
คุณหญิงลูกอิน เป็นหม่อมห้ามในกรมพระพิทักษ์เทเวศร