สำหรับ ตราสัญลักษณ์ ประจำงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ มุ่งหมายให้ตราสัญลักษณ์ฯ สื่อความหมาย ดังนี้
1. เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์จักรี
2. จะต้องแสดงให้ประจักษ์ในศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ตลอดทั้งเอกลักษณ์ของชาติอย่างถูกต้อง
3. แสดงให้ประจักษ์ในความภาคภูมิที่ชาวไทยได้มีพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระปรีชาญาณยิ่ง และทรงปกครองประชาชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึง 50 ปี
4. แสดงให้ประจักษ์ในความเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี


ออกแบบโดย นางสาววิยะดา เจริญสุข
ความหมายของตราสัญลักษณ์ฯ

แบบตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นสัญลักษณ์ ประจำพระราช พิธีกาญจนาภิเษก มีส่วนประกอบที่สื่อความหมาย และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติหลายประการ กล่าวคือ

ตราพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นหลักสำคัญ มีตราพระบรมราชวงศ์จักรี และพระมหามงกุฎอยู่ด้านบน เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี มีพานเครื่องสูง 2 ชั้น ที่มักอยู่ในมโนภาพของผู้คนทั่วไป เมื่อนึกถึงสัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่เป็นเครื่องหมาย แสดงถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีช้าง 2 เชือก เทินตราอยู่ภายใต้เศวตฉัตร ซึ่งสามารถตีความหมายได้หลายประการ ดังนี้