กระมล ทองธรรมชาติ . 2530. สถาบันพระมหากษัตริย์กับอุดมการณ์ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ใน จิตวิทยา
ความมั่นคง . กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย หน้า 1-8.

กรุงเทพมหานคร . 2539. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนากรุงเทพมหานครตามโครงการ อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในมหา
มงคลสมัยฉลองสิริราชครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539).

กองบัญชาการทหารสูงสุด . 2539. การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยฉลองสิริราชสมบัติครบ
50 ปี (Royal Thai Armed Forced Parade in Commemoration of the Fiftieth Anniversary of His
Masjesty ' s Accession to the Throne). กรุงเทพฯ : สำนักงานสารนิเทศ ( จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539).

กัลยานิวัฒนา , สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า . 2535. เจ้าฟ้าทหารเรือ พ . ศ . 2454 ถึง พ . ศ . 2458
( ค . ศ . 1191 ถึง 1916) . กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ ( จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวัน
พระราชสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม 2535).

กัลยานิวัฒนา , สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า . 2530. เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชเมื่อทรงพระเยาว์
2468-2489 . กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ ( จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530).

กัลยานิวัฒนา , สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า . 2523. แม่เล่าให้ฟัง พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนค รินทรา
บรมราชชนนี พ . ศ . 2443-2481 . กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( จัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 21 ตุลาคม 2531).

กิตติพันธ์ ศรีสวัสดิ์. "กิตติพันธ์ ศรีสวัสดิ์....ผมเป็นคนเสียดายโอกาส , " นิตยสารพลอยแกมเพชร. 310 : ธันวาคม 2547 : 322-323.

เกษตรและสหกรณ์ , กระทรวง . 2536. 91 ปี ชลประทาน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ( หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 91 ปี ชลประทาน กระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์ 13 มิถุนายน 2536).

คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของประเทศ . 2509. ประเทศไทย พ . ศ . 2509 . พระนคร : โรงพิมพ์สำนัก
ทำเนียบนายกรัฐมนตรี .

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการ ” งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” . 2543. สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานฉลอง 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2543).

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร .). 2527. ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ . กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ .

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร .). 2531. พระบาทสมเด็จ
พระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับงานพัฒนา . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984).

คณะกรรมการรวบรวมและเรียบเรียงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม .
2531. พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชฯ
มหาราช เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม (9 มิถุนายน 2489 – 5 ธันวาคม 2530).
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ ( จัดพิมพ์เพื่อเฉลิ มพระเกียรติ พระบา ท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ธันวาคม 2530) และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
(2 กรกฎาคม 2531).

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี . 2539. จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( จัดพิมพ์
เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539).

คณะโครงการหลวง . ม . ป . ป . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง . กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์
(จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯถวายเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช พระประมุขโครงการหลวง ที่ครองราชสมบัติมากพรรษาที่สุด ).

คณะผู้จัดทำหนังสือ “ พระมหากรุณาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” . 2535. พระมหา กรุณา
แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ . กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .

คณะองคมนตรี. 2547. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือ รวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2539.
ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน . กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ .

คณะอนุกรรมการดำเนินงานการสร้างพระพุทธนิรโรคันตราย . 2538. พระพุทธนิรโรคันตราย . กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง .

คมนาคม , กระทรวง . 2543. อัครมหาราชา ปิ่นฟ้าคมนาคม . กรุงเทพฯ : อมรินท ร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .
จินตนา กระบวนแสง , รวบรวม . 2526. ประเพณีรับราชทูต . กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร .

จิระนันท์ ประเสริฐกุล ( พิตรปรีชา ), รวบรวม . 2540. “ รู้ รัก สามัคคี . ” กรุงเทพฯ : บริษัท สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำกัด .

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ. 2542. เกษตรรวมตัวสามัคคี : รวมพลังสร้างมิติใหม่พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเบื้องพระ ยุคล
บาท. วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา (ธันวาคม): 35-37.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ. 2539. โครงการแก้มลิงตามพระราชดำริ ( Royal Initiated Kaem Ling Detention Project).
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ( เมษายน ): 34-45.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ . 2539. สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป 1 ยุคแห่งเอดินเบอระ : เสด็จพระ
ราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาภูพานฯ . วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ( ธันวาคม ): 30-35.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ . 2539. อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี . วารสารมูลนิ ธิชัย
พัฒนา ( ธันวาคม ): 52-61.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ . 2538. แนวพระราชดำริในการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม . วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา
( ธันวาคม ): 29-35.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ . 2538. พระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : อีก 3 ปี กรุงเทพฯ ปลอดภัย . วารสารมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ( ธันวาคม ): 10-25.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ. 2537. ทฤษฎีใหม่. วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา (เมษายน): 28.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ. 2536. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เชียงใหม่ ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ . จดหมายข่าว
มูลนิธิชัยพัฒนา ( กันยายน ): 23-27.

ชัยพัฒนา , มูลนิธิ . 2536. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรก : ในประวัติศาสตร์
ชาติไทยและครั้งแรกของโลก . จดหมายข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา ( กันยายน ): 4-12.

ชำนาญ รอดเหตุภัย . 2545. งานวิจัยเรื่องพระราชอัจฉริยปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการ สร้างสรรค์
ภาษา และวรรณกรรม . ม . ป . ท .: ม . ป . พ . ( จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้
ทรงเป็นครูภาษาไทยของแผ่นดิน พ . ศ . 2544-2545).

ณภัทร . 2544. พระอัจฉริยภาพเลิศล้ำสุดพรรณนา . เอกสารข่าว กอ . รมน 6, 10 ( สิงหาคม ): 2-3.

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม , รวบรวม . ม . ป . ป . พระราชประวัติ 42 ปี แห่งการครองราชย์สมเด็จพระปิยะมหาราช .
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ส่งเสริมบัณฑิต .

ดาราศาสตร์ไทย , สมาคม และ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม . 2542. จดหมายเหตุดารา
ศาสตร์จากฝรั่งเศสเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยาม ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช . กรุงเทพฯ :

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ( เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542).

ทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน. 2539. เอกกษัตริย์อัจฉริยะ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชวนพัฒน์ (จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคล สมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 ).

ทวีสันต์ ลดาวัลย์ , หม่อมหลวง . 2530. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปวงชนชาวไทย ใน จิตวิท ยาความมั่น
คง . กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย หน้า 9-28.

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา . 2530. ทศพิธราชธรรม ใน จิตวิทยาความมั่นคง . กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยา ความ
มั่นคงแห่งประเทศไทย หน้า 47-58.

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , สถาบัน . 2534. นิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 . กรุงเทพฯ :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , สถาบัน . 2533. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร . กรุงเทพฯ :
สถาบันเทคโน โล ยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , สถาบัน . 2531. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร . กรุงเทพฯ :
สถาบันเทค โนโล ยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นพพร แสงบางปลา . 2530. “ ในหลวงกับเรือใบมด ” ใน ในหลวงกับงานช่าง . กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรม ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นาฏศิลป์ขาบมงคล , โรงเรียน. 2539. วันขาบมงคล . พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: อินเตอร์เอช. เค. พริ้นติ้ง.

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. 2539. รังสิตสารสนเทศ 2 , 1 (มิถุนายน – ธันวาคม): 92.

บรรจง วรรธนะพงษ์. 2542. เครื่องสูบน้ำพลังน้ำที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ: กราฟิโก ซีสเต้มส์.

บรรจง วรรธนะพงษ์. 2542. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องกลที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมา จากพระราช
ดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ : กราฟิโก ซีสเต้มส์ .

ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่การสนองแนวพระราชดำริ . 2543. กรุงเทพฯ : ม . ป . พ .

ประพัฒน์ ตรีณรงค์ . 2524. กรุงรัตนโกสินทร์ . ศิลปากร 25, 2 ( พฤษภาคม ): 9-17.

ประภาคารกาญจนาภิเษก . 2539. รังสิตสารสนเทศ 2, 1 ( มิถุนายน - ธันวาคม ): 78-80.

ประยุทธ สิทธิพันธ์ , สมาน พิมพ์แก้ว และ สมัย พานิชการ . 2524. พระราชประเพณีและประเพณีชาว บ้าน .
กรุงเทพฯ : ปริทัศน์ศาสน์ .

ปัณจรีย์ ทองเอก . ม . ป . ป . “ FAO ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ TeleFood แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ” , ใน
รวบรวมบทความรู้การเกษตร 2543 . กรุงเทพฯ : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .

ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆแล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง . 2544. [ ออนไลน์ ] เข้าถึงได้ จาก
http://pantip.inet.co.th/caf ? /rajdamnern/topic/p1186435.html.

พระธรรมโกศาจารย์ . 2539. พระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่ง . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเผยแพร่ ชีวิต
ประเสริฐ ( ผชป .).

พระปรีชา พระเมตตาธิคุณ อุ่นเหนือเกล้า . 2534. ทางด่วน (Express Way) 1, 9 ( ธันวาคม ): 20-21.

พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต : ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช . 2544. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง (จัดพิมพ์เนื่อง ในโอกาสมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ทูลเกล้าถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 19 กรกฎาคม 2544).

พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ). 2539. สัมภาษณ์ , 28 เมษายน 2539.

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา . 2539. รังสิตสารสนเทศ 2, 1 ( มิถุนายน - ธันวาคม ): 73-77.

พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี . 2541. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984).

พระราชดำรัสล้วนปรีชาชาญ ปวงราษฎร์สราญชื่นกมล . 2544. [ ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก
http://pantip.inet.co.th/caf ? /rajdamnurn/topic/p1186435.html.

พูน เกษจำรัส . 2535. พระราชประวัติทางการถ่ายภาพ (His Majesty the King ' s Interest in Photography) ใน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ (His Majesty the King ' s Photographs in the Development of
the Country) . กรุงเทพฯ : สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ และสมาคมสร้าง
สรรค์ไทย .

พึงจิตต์ ศุภมิตร . 2547. ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ไพลิน .

ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ทรงแปล . 2538. ติโต . พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .

ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . 2540. พระมหาชนก (The Story of Mahajanaka) .
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .

ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . 2546. เรื่องทองแดง (The Story of Tongdaeng). กรุงเทพฯ :
อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .

เย็นศิระเพราะพระบริบาล . 2537. กรุงเทพฯ : [ ม . ป . พ .] ( คณะสหธรรมิก จัดพิมพ์ถวายในมงคลสมัยวันคล้าย
วันเกิด พระเทพสิทธิญาณรังสี ( พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก ) วัดป่าชัยรังสี จ . สมุทรสาคร ).

ร่มเกล้า วันเด็กแห่งชาติ 2531 . 2530. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว .

ราชบัณฑิตยสถาน . 2535. ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จ พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535 (Festschrift in Celebration of H.M. Queen Sirikit ' s
Sixtieth Birthday Anniversary 12 August 1992) . กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ .

รามคำแหง , มหาวิทยาลัย . 2542. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : สำนัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโร กาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ).

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9. 2539. รังสิตสารสนเทศ 2, 1 ( มิถุนายน - ธันวาคม ): 66-72.

เล็ก จินดาสงวน . 2530. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ใน จิตวิทยาความมั่น คง .
กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย .

โลกรับรู้ ‘ ไทม์ ' เชิดชู ‘ ในหลวง ' อุทิศพระองค์เพื่อทวยราษฏร์ . 2542. มติชน , 2 ธันวาคม , หน้า 20.

ไลออนส์ในประเทศไทย , สโมสร . 2520. ฉัตรมงคลรำลึก 2520 โครงการต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์ .
กรุงเทพฯ : ม . ป . พ .

ว . จีนประดิษฐ์ . ม . ป . ป . ตะลุยสวรรค์ ( ฉบับพิเศษ ). [ ม . ป . ท .: ม . ป . พ .].

วิภาวดี รังสิต , หม่อมเจ้า . 2503. เรื่องตามเสด็จ อเมริกา จดหมายถึงเพื่อน . พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์ .

วิลาศ มณีวัต . 2543. พระราชอารมณ์ขัน . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า .

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ . 2543. ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน (His
Majesty the Great Engineer) . กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ .

วีณา โรจนราธา และสุวคนธ์ ตังสุหน . 2539. อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(The Park in Highness : the Princess Mother). วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ( เมษายน ): 34-45.

ศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัย . 2542. วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .
กรุงเทพฯ : เจ . ฟิล์ม โปรเซส ( เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชารวมใจศรีนครินทรวิโวฒ 50 ปี
วันสมเด็จพระ เทพฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 24 พฤศจิกายน 2542).

ศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัย . 2542. มหาจักรพรรดิราช ( มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ) ใน วันสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . กรุงเทพฯ : เจ . ฟิล์ม โปรเซส ( หนังสือที่ระลึกวันสมเด็จพระ เทพฯ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 24 พฤศจิกายน 2542) หน้า 13-21.

ศักดา ศิริพันธุ์ . 2535. กษัตริย์กับกล้องและวิวัฒนาการถ่ายภาพในประเทศไทย พ . ศ . 2388-2535 (King &
Camera Evolution of Photography in Thailand 1845-1992) . กรุงเทพฯ : ด่านสุทธา การพิมพ์ .

ศิลปากร , กรม . 2543. พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทรา
ธิราชบรมมหาบพิตร . กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท ( จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542).

ศึกษาธิการ , กระทรวง . 2537. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ . กรุงเทพฯ : โ ร ง พิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว ( กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน
วโร กาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ).

ส่งศรี ประพัฒน์ทอง และคนอื่นๆ . 2541. พระมหากษัตริย์ไทยกับพิพิธภัณฑ์ . กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท
( จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539).

สตีเวนสัน , วิลเลียม . 2536. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ . พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .

สถานีวิทยุ อ . ส . พระราชวังดุสิตและธนาคารออมสิน . 2542. ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อ . ส . พระ
ราชวังดุสิต . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติในมหา มงคล
วโร กาสเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2542).

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย . 2530. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท . กรุงเทพฯ :
ฟันนี่พับบลิชชิ่ง ( พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530).

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี . 2539. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( พิมพ์พระราช
ทานเป็นพระราชานุสรณ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539).

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย . 2543. พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ .
กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.

สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย , สมาคม. 2542. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมูลนิธิในประเทศ ไทย .
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542).

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 16 . 2537.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ .

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ( สจร .). 2539. การ แก้ไข ปัญหาจราจรตามแนวพระราช
ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการ จราจรทางบก
( จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง สิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
ในปีพุทธศักราช 2539).

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองประชาสัมพันธ์ . 2539. จอมทัพไทย กั บ ราชนาวี . กรุงเทพฯ : อรุณการ
พิมพ์ ( กองทัพเรือ จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน 2539).

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร .).
ม . ป . ป . กรุงเทพฯ : ม . ป . พ . ( ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ).

สำนักนายกรัฐมนตรี . 2518. โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย วัฒนาพา -
นิช ( สำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์ในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ พ . ศ . 2518).

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2530. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราช กับ การศึกษาไทย . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ ( เนื่องใน มหามงคลสมัยที่
พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 5 รอบ ใน
วันที่ 5 ธันวาคม พ . ศ . 2530).

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . 2539. การทูนเกล้าฯ ถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราช ทานความ
เป็นธรรมและการพระราชทานอภัยโทษ . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิช ชิ่ง ( คณะกรรมการ
อำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริ
ราชสมบัติ ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539).

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2539. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ . กรุงเทพฯ :
อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 50 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539).

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . 2538. พระราชลัญจกร . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ( จัดพิมพ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคล วโรกาสพระ
ราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 และ ในมหา
มงคลวโรกาสพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างและจัดพิธีจารึกพระ ราชลัญจกรพระครุฑ
พ่าห์ทองคำประจำรัชกาล วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2538).

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2536. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ( Royal Thai Orders and Decorations).
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ ( จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรม ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2535).

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . 2530. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (Royal Thai Orders and Decorations
of the Kingdom of Thailand) . กรุงเทพฯ : ป . สัมพันธ์พาณิชย์ ( จัดพิมพ์เพื่อร่วมในโครงการเฉลิม พระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา
5 รอบ 5 ธันวาคม 2530).

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2539. มรดกของชาติ เล่มที่ 6 . กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.].

สิ่งอนุสรณ์และถาวรวัตถุที่มีผู้จัดทำถวาย ‘ ดิเรกคุณาภรณ์ ' เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่. 2539.
รังสิตสารสนเทศ 2 , 1 (มกราคม – มิถุนายน ): 62-65.

สุชาติ เผือกสกนธ์ , พลตำรวจตรี . 2542. เทคนิคการทำงานร่วมกันตามหลักวิชาพุทธศาสนา [ ออนไลน์ ]
เข้าถึงได้จาก http://www.dabos.or.th//tm31.html.

สุชาติ เผือกสกนธ์ , พลตำรวจตรี . 2542. พระบรมราโชวาท ‘ รู้ รัก สามัคคี ' [ ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก
http://www.dabos.or.th//ro16.html.

สุชาติ เผือกสกนธ์ , พลตำรวจตรี . 2544. พระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ ออนไลน์ ]
เข้า ถึงได้จาก http://www.dabos.or.th//ro17.html.

สุชาติ เผือกสกนธ์ , พลตำรวจตรี . 2540. พระราชอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสาร ( ตอน เ กี่ ยวกับการ ผสมคลื่น
ระหว่างกัน (INTERMODIATION)) [ ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก http://www.dabos.or.th/ro3.html.

สุชาติ เผือกสกนธ์ , พลตำรวจตรี . 2540. พระราชอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสาร ( ตอน เทคนิคการ หาทิศวิทยุ )
[ ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก http://www.dabos.or.th/ro5.html.

สุชาติ เผือกสกนธ์ , พลตำรวจตรี . 2540. พระราชอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสาร ( ตอน เ กี่ ยวกับกิจ การเทเล็กซ์ )
[ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก http://www.dabos.or.th/ro2.html.

สุวิชา . 2539. ตะวันส่องหล้า . กรุงเทพฯ : ดวงกมล (2520).

40 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 2546. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง .

อ . ประมวลวิทยา . 2514. เสด็จประพาส 27 ประเทศ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย ( จัดพิมพ์เมื่อวันงาน
พระ ราชพิธีรัชดาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิง
ถวัลย ราชสมบัติครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514).

Kerdphu, Rachadporn. 2000. “ Hightlights of the King ' s 72 nd Birthday Celebrations, ” in Thailand
Illustrated . 17(1): Jan-Apr 2000 : 1-7.

Office of the Prime Minister. 1997. Golden Jubilee : The Fiftieth Anniversary Celebrations of His
Majestry King Bhumibol Adulyadej ' s Accession to the Throne . Bangkok:
Office of the Prime Minister.

The Privy Council of Thailand . 2004. Bangkok: Amarin Printing and Publishing.